Drodzy Rodzice

W dniu 1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/21, który będzie się różnił od poprzednich. W związku z tym przedstawiamy Państwu kilka bardzo istotnych informacji dotyczących funkcjonowania Przedszkola. W głównej mierze mają one zapewnić bezpieczną opiekę nad naszymi wychowankami. Do wprowadzonych zasad musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać one będą do czasu przedstawienia przez Rząd decyzji o działaniach mających na celu łagodzenia obostrzeń.

Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu w czasie obowiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne są w dokumencie poniżej , przygotowanym do pobrania :

Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości:

Placówka czynna będzie w godz. od 6.30 do 16.30.

Przyprowadzanie odbywać się będzie w godzinach od 6.30 do 8.30

Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach od 14.15 do 16.30.

Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci z jednym rodzicem/opiekunem i pracownicy przedszkola.

Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko mają wstęp jedynie do wydzielonej części wspólnej. W przypadku naszej placówki jest to główne hole Przedszkola oraz szatnie.

Utrzymuje się zakaz wstępu osób trzecich.

Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola jest zobowiązany zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji rąk w przedsionku przedszkola, noszenia maseczki/przyłbicy zakrywającą nos i usta. Rodzice nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczone do budynku.

Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola, niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody.

Dzieci i nauczycielki przebywają w Przedszkolu bez maseczek ochronnych/przyłbic.

Posiłki w Przedszkolu zapewniać będzie kuchnia przedszkolna. Naczynia będą jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.

Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do przyprowadzania dziecka zdrowego i bez objawów chorobowych. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C lub kaszlu, kataru, zapalenia spojówek, wysypki – nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do Przedszkola lub powiadomi rodziców o konieczności odbioru dziecka z placówki.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (wymienionych wyżej) w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast powiadamiamy rodziców dziecka zgodnie z podaną w oświadczeniu „szybką komunikacją”. Dziecko oczekuje na rodziców odizolowani od innych dzieci w wyznaczonym pomieszczeniu (do 30 min.). Dziecko powinno jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

Placówka może zostać zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina mogą zostać objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dzieci i pracowników oraz podanie jej do informacji sanepidu.

Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora należy kierować w formie elektronicznej na adres e-maila: plastusioweosiedlent@wp.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numer 61 44 22 681.

W przypadku wystąpienia u dziecka (uczęszczającego do przedszkola w okresie epidemii) – po godzinach pracy placówki, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

Rodzic powinien niezwłocznie zadzwonić do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 608 659 597 lub 614420800 powiadomienie 999 albo 112 lub najbliższy oddział zakaźny tel. 61 873 90 90, oddział zakaźny dla dzieci tel. 61 859 03 36, tel. 539 524 936, tel. 504 907 994.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.