LIST DO RODZICÓW

 

Drodzy Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej, któremu podlegamy zobligowało nas do otwarcia placówek opieki nad dziećmi. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają od otwarcia żłobków i przedszkoli. Musimy jednak pamiętać o tym, że jest to PRÓBA. Nie powracamy do normalnego funkcjonowania.

Otwarta będzie wyłącznie placówka na os. Batorego 19.

Otwarcie placówki ma na celu wsparcie rodziców pracujących. W głównej mierze mamy zapewnić opiekę nad dziećmi. Na ten czas w przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać one będą do czasu przedstawienia przez rząd decyzji o działaniach mających na celu łagodzenia obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowiajeśli rodzice nie muszą posyłać dzieci do przedszkola, proszę tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informacje – Oświadczenia rodziców zamieszczone na stronie internetowej przedszkola – skierowane do rodziców, którzy nie są w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listę. Oświadczenia rodziców proszę przesłać do 20 maja do godz. 9:00 drogą elektroniczną na adresy: plastusioweosiedlent@wp.pl

Procedury organizacji pracy Przedszkola „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne są na stronie internetowej przedszkola: www.plastusioweosiedlent@wp.pl

Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości:

Placówka czynna będzie w godz. od 6:30 do 16:30. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godz. 7:00 do 16:00 wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce.

W placówce może przebywać 56 dzieci. Warunkowane jest to powierzchnią w salach i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (4m² na 1 dziecko i 1 nauczy;ciel).

Przyprowadzanie dzieci odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 8:00

Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach od 15:00 do 16:00.

Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola .

Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do przedszkola rodziców, opiekunów, osób trzecich.

Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki jest zobowiązany zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.

Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedsionka w budynku przedszkola .

W przedsionku może znajdować się jedna osoba z personelu, zabezpieczona w środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji), oraz jeden rodzic/opiekun z dzieckiem.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Rodzice nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczone do budynku.

Pracownik przedszkola w przedsionku, przeprowadza krótki wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka, wykonuje pomiar temperatury ciała dziecka bezdotykowym termometrem i zapisuje informacje od rodzica/opiekuna.

Pracownik przedszkola zabiera dziecko z przedsionka, przebiera, pomaga przy dokładnym myciu rąk i zaprowadza do wyznaczonej sali. Nie ma innej możliwości.

Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieramy dłonie przy użyciu ręczników papierowych.

Dzieci i nauczyciele przebywają w przedszkola bez maseczek ochronnych/przyłbic.

Posiłki w przedszkolu zapewniać będzie kuchnia przedszkolna. Naczynia będą jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.

Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do przyprowadzania dziecka zdrowego i bez objawów chorobowych. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C lub kaszlu, kataru, zapalenia spojówek, wysypki – pracownik przedszkola odmówi przyjęcia do placówki.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (wymienionych w oświadczeniu) w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast powiadamiamy rodziców dziecka zgodnie z podaną w oświadczeniu „szybką komunikacją”. Dziecko oczekuje na rodziców odizolowanie od innych dzieci w wyznaczonym pomieszczeniu (do 30 min.), informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Dziecko powinno jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

Placówka może zostać zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina mogą zostać objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dzieci i pracowników oraz podanie jej do informacji sanepidu.

Wszystkie informacje dotyczące dziecka będzie można uzyskać telefonicznie:

przedszkole – tel.61 44 22 681 , tel. 505 723 519.

Rodzic/opiekun powiadamia za pomocą dzwonka o przybyciu do placówki w celu odbioru dziecka. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o planowanym odbiorze dziecka.

Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem do przedszkola, utrzymując co najmniej 2 metrowy dystans społeczny w odniesieniu do innych osób.

Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora należy kierować w formie elektronicznej na adres e-maila: plastusioweosiedlent@wp.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numer 61 44 22 681.

W przypadku wystąpienia u dziecka (uczęszczającego do przedszkola w okresie epidemii) – po godzinach pracy placówki, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

Rodzic powinien niezwłocznie zadzwonić do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 608 659 597 lub powiadomienie 999 albo 112 lub najbliższy oddział zakaźny tel. 61 873 90 90, oddział zakaźny dla dzieci tel. 61 859 03 36, tel. 539 524 936, tel. 504 907 994.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.pdf