Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Nowym Tomyślu

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Naszą działalność opisuje cytat:„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy,

w które można wyposażyć dzieci:

pierwszą są korzenie,drugą – skrzydła”.

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę,

 • dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,

 • rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty,

 • tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • buduje środowisko społeczne dziecka,

 • kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła,

 • kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka,

 • wspiera działania wychowawcze rodziców,

 • promuje zachowania przyjazne przyrodzie,

 • buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Cele i zadania

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.

 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Przedszkole respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę aktywności,

 • zasadę indywidualizacji,

 • zasadę organizowania życia społecznego,

 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • POSIADA:

  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

  • twórczego rozwiązywania zadań,

  • odpowiedni poziom samodzielności,

  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • PRZESTRZEGA:

  • praw innych ludzi,

  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

  • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 • DOSTRZEGA I SZANUJE:

  • potrzeby innych ludzi,

  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,

  • symbole narodowe,

  • środowisko naturalne;

 • NIE OBAWIA SIĘ:

  • występować publicznie,

  • reprezentować grupę, przedszkole,

  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

  • wykazywać inicjatywy w działaniu,

  • prosić o radę lub pomoc.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju.

Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,

 • planowania miesięcznego,

 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),

 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz w miarę potrzeb zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę logopedyczną.

Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ale także z innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodziców.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

 • Promocja zdrowia.

 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,

 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

 • konsultacje i porady indywidualne,

 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

Nasze tradycje to m.in.:

 • pasowanie dzieci 3 letnich na przedszkolaka,

 • sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,

 • mikołajki,

 • spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,

 • bal karnawałowy,

 • biesiada z Babcią i Dziadkiem,

 • Dzień Teatru,

 • Święto Rodziny,

 • Dzień Dziecka,

 • Pożegnanie najstarszych przedszkolaków.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne- logopeda, lektor języka angielskiego. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb.Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,

 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,

 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

Naszą misję wypełniamy, w piękną wizję zamieniamy, by

koncepcja się spełniła i by trwałą zawsze była.