Projekt Unijny

 

 

Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl”
dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 8 ,,Edukacja”
Działanie: 8.1 ,,Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”
Poddziałanie: 8.1.1 ,,Edukacja przedszkolna”
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji projektu: od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wartość projektu: 1.442.400,00 zł
Kwota dofinansowania: 1.226.040,00 zł
Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl i podniesienie jej jakości w okresie od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. poprzez utworzenie nowych miejsc dla dziewczynek i chłopców z grupy wiekowej 3-4 latków:
– 100 nowych miejsc (4 oddziały) w Przedszkolu nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu,
– 50 nowych miejsc (2 oddziały) w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla nowych dzieci będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej w Nowym Tomyślu (1 oddział) oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (1 oddział).
W ramach projektu przewiduje się:
– dostosowanie i wyposażenie Przedszkoli do przyjęcia dzieci do nowych oddziałów przedszkolnych (m. in. zakup mebli, zabawek dla dzieci i pomocy dydaktycznych),
– doposażenie placu zabaw,
– uruchomienie w przedszkolach zajęć dodatkowych w zakresie wyrównywania deficytów edukacyjnych,
– zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli z Gminy Nowy Tomyśl do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnością poprzez wsparcie edukacji 20 nauczycieli z Przedszkola nr 1 i 2.
Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:
– liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 150,
– liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 20,
– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20.