Informacja

Drodzy Rodzice !!!

W okresie wakacyjnym w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle” na os. Batorego 19 trwa remont schodów wejściowych oraz remont instalacji i oddymiania związany z wymogami ppoż.

W związku z tym od 28.06.21 do 13.08.21 przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami w Przedszkolu nr 1 „Misia Uszatka” na ul. Barteckiego 5.

Od 16.08 do 31.08 przedszkole jest nieczynne dla wychowanków ze względu na prace porządkowe po remoncie oraz dezynfekcje.

Drodzy Rodzice

W dniu 1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/21, który będzie się różnił od poprzednich. W związku z tym przedstawiamy Państwu kilka bardzo istotnych informacji dotyczących funkcjonowania Przedszkola. W głównej mierze mają one zapewnić bezpieczną opiekę nad naszymi wychowankami. Do wprowadzonych zasad musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać one będą do czasu przedstawienia przez Rząd decyzji o działaniach mających na celu łagodzenia obostrzeń.

Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu w czasie obowiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne są w dokumencie poniżej , przygotowanym do pobrania :

Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości:

Placówka czynna będzie w godz. od 6.30 do 16.30.

Przyprowadzanie odbywać się będzie w godzinach od 6.30 do 8.30

Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach od 14.15 do 16.30.

Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci z jednym rodzicem/opiekunem i pracownicy przedszkola.

Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko mają wstęp jedynie do wydzielonej części wspólnej. W przypadku naszej placówki jest to główne hole Przedszkola oraz szatnie.

Utrzymuje się zakaz wstępu osób trzecich.

Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola jest zobowiązany zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji rąk w przedsionku przedszkola, noszenia maseczki/przyłbicy zakrywającą nos i usta. Rodzice nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczone do budynku.

Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola, niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody.

Dzieci i nauczycielki przebywają w Przedszkolu bez maseczek ochronnych/przyłbic.

Posiłki w Przedszkolu zapewniać będzie kuchnia przedszkolna. Naczynia będą jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.

Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do przyprowadzania dziecka zdrowego i bez objawów chorobowych. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C lub kaszlu, kataru, zapalenia spojówek, wysypki – nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do Przedszkola lub powiadomi rodziców o konieczności odbioru dziecka z placówki.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (wymienionych wyżej) w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast powiadamiamy rodziców dziecka zgodnie z podaną w oświadczeniu „szybką komunikacją”. Dziecko oczekuje na rodziców odizolowani od innych dzieci w wyznaczonym pomieszczeniu (do 30 min.). Dziecko powinno jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

Placówka może zostać zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina mogą zostać objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dzieci i pracowników oraz podanie jej do informacji sanepidu.

Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora należy kierować w formie elektronicznej na adres e-maila: plastusioweosiedlent@wp.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numer 61 44 22 681.

W przypadku wystąpienia u dziecka (uczęszczającego do przedszkola w okresie epidemii) – po godzinach pracy placówki, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

Rodzic powinien niezwłocznie zadzwonić do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 608 659 597 lub 614420800 powiadomienie 999 albo 112 lub najbliższy oddział zakaźny tel. 61 873 90 90, oddział zakaźny dla dzieci tel. 61 859 03 36, tel. 539 524 936, tel. 504 907 994.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

LIST DO RODZICÓW

 

Drodzy Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej, któremu podlegamy zobligowało nas do otwarcia placówek opieki nad dziećmi. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają od otwarcia żłobków i przedszkoli. Musimy jednak pamiętać o tym, że jest to PRÓBA. Nie powracamy do normalnego funkcjonowania.

Otwarta będzie wyłącznie placówka na os. Batorego 19.

Otwarcie placówki ma na celu wsparcie rodziców pracujących. W głównej mierze mamy zapewnić opiekę nad dziećmi. Na ten czas w przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać one będą do czasu przedstawienia przez rząd decyzji o działaniach mających na celu łagodzenia obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowiajeśli rodzice nie muszą posyłać dzieci do przedszkola, proszę tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informacje – Oświadczenia rodziców zamieszczone na stronie internetowej przedszkola – skierowane do rodziców, którzy nie są w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listę. Oświadczenia rodziców proszę przesłać do 20 maja do godz. 9:00 drogą elektroniczną na adresy: plastusioweosiedlent@wp.pl

Procedury organizacji pracy Przedszkola „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne są na stronie internetowej przedszkola: www.plastusioweosiedlent@wp.pl

Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości:

Placówka czynna będzie w godz. od 6:30 do 16:30. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godz. 7:00 do 16:00 wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce.

W placówce może przebywać 56 dzieci. Warunkowane jest to powierzchnią w salach i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (4m² na 1 dziecko i 1 nauczy;ciel).

Przyprowadzanie dzieci odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 8:00

Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach od 15:00 do 16:00.

Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola .

Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do przedszkola rodziców, opiekunów, osób trzecich.

Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki jest zobowiązany zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.

Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedsionka w budynku przedszkola .

W przedsionku może znajdować się jedna osoba z personelu, zabezpieczona w środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji), oraz jeden rodzic/opiekun z dzieckiem.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Rodzice nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczone do budynku.

Pracownik przedszkola w przedsionku, przeprowadza krótki wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka, wykonuje pomiar temperatury ciała dziecka bezdotykowym termometrem i zapisuje informacje od rodzica/opiekuna.

Pracownik przedszkola zabiera dziecko z przedsionka, przebiera, pomaga przy dokładnym myciu rąk i zaprowadza do wyznaczonej sali. Nie ma innej możliwości.

Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieramy dłonie przy użyciu ręczników papierowych.

Dzieci i nauczyciele przebywają w przedszkola bez maseczek ochronnych/przyłbic.

Posiłki w przedszkolu zapewniać będzie kuchnia przedszkolna. Naczynia będą jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.

Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do przyprowadzania dziecka zdrowego i bez objawów chorobowych. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C lub kaszlu, kataru, zapalenia spojówek, wysypki – pracownik przedszkola odmówi przyjęcia do placówki.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (wymienionych w oświadczeniu) w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast powiadamiamy rodziców dziecka zgodnie z podaną w oświadczeniu „szybką komunikacją”. Dziecko oczekuje na rodziców odizolowanie od innych dzieci w wyznaczonym pomieszczeniu (do 30 min.), informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Dziecko powinno jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

Placówka może zostać zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina mogą zostać objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dzieci i pracowników oraz podanie jej do informacji sanepidu.

Wszystkie informacje dotyczące dziecka będzie można uzyskać telefonicznie:

przedszkole – tel.61 44 22 681 , tel. 505 723 519.

Rodzic/opiekun powiadamia za pomocą dzwonka o przybyciu do placówki w celu odbioru dziecka. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o planowanym odbiorze dziecka.

Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem do przedszkola, utrzymując co najmniej 2 metrowy dystans społeczny w odniesieniu do innych osób.

Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora należy kierować w formie elektronicznej na adres e-maila: plastusioweosiedlent@wp.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numer 61 44 22 681.

W przypadku wystąpienia u dziecka (uczęszczającego do przedszkola w okresie epidemii) – po godzinach pracy placówki, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

Rodzic powinien niezwłocznie zadzwonić do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 608 659 597 lub powiadomienie 999 albo 112 lub najbliższy oddział zakaźny tel. 61 873 90 90, oddział zakaźny dla dzieci tel. 61 859 03 36, tel. 539 524 936, tel. 504 907 994.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.pdf

INFORMACJA

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że w związku z koniecznością przygotowania obiektów przedszkolnych i żłobka do przyjmowania dzieci zgodnie
z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego


uruchomienie ww. obiektów nastąpi nie wcześniej niż 25 maja 2020 r.

Uwaga !!!

Uwaga !!!

W celu przeprowadzenia analizy, ilu rodziców jest chętnych do posyłania dziecka do przedszkola proszę, aby do 5 maja do godziny 9:00 wszyscy zainteresowani potwierdzili swoją wolę pisemnie na maila: plastusioweosiedlent@wp.pl

UWAGA, REKRUTACJA!!!

W lutym 2020 roku ruszy rekrutacja do nowotomyskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Od nowego roku odbywać się ona będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Rozwiązanie to ma usprawnić proces naboru do placówek oraz wyeliminować problem sztucznego “blokowania miejsc”. System Nabór 2020, opracowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, podzielony jest na dwa moduły: Rekrutacja i Praca bieżąca. Moduł Rekrutacja pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do poszczególnych typów placówek, natomiast Praca bieżąca służy do przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału poszczególnych uczniów do oddziałów, na poziomie wszystkich roczników. System Nabór 2020 jest skuteczny, bezpieczny i jednocześnie bardzo prosty w obsłudze. Więcej informacji na temat elektronicznego naboru można znaleźć na stronie internetowej

nabor.pcss.pl/nowytomysl.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r. na stronie internetowej    nabor.pcss.pl/nowytomysl.

Pliki do pobrania

Przedszkole JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU W.PRZ.pdf

uchw.rekr.pla Dz.U.z 2020 poz.1190.pdf

Zarz.224-2020 harmonogram rekrutacji.pdf